Dodano 2024-01-22 12:40:32 przez RSOZ Rzeszów

 

Dnia 10 lipca 2023 r. przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie zapadł wyrok przeciwko Edycie O. oskarżonej o to, że:


1. w grudniu 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego działając w krótkich okresach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru znęcała się nad dwoma szczeniętami wielorasowymi w ten sposób ,że porzuciła w/w zwierzęta na ulicy pozostawiając je bez opieki, po czym , oddaliła się z tego miejsca

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a w zw. z art 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 12 § 1 kk.

 

2. w czerwcu 2021 r. znęcała się nad psem wielorasowym w ten sposób, że porzuciła w/w zwierzę na ulicy pozostawiając je bez opieki, po czym oddaliła się z tego miejsca

 

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a w zw. z art 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt o ochronie zwierząt

 

3. w sierpniu 2021 r. znęcała się nad kotem wielorasowym w ten sposób, że porzuciła w/w zwierzę na ulicy pozostawiając bez opieki, po czym oddaliła się z tego miejsca

 

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a w zw. z art 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt o ochronie zwierząt.

 

I. Sąd uznał oskarżoną Edytę O. za winną popełnienia czynu wyżej w wyroku w punkcie 1 opisanego w punkcie 1, a stanowiącego przestępstwo z art. 35 ust. 1A w zw. Z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 12 § 1 kk.

 

Sąd skazał ją na karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych przy określeniu jednej stawki na kwotę 10 zł.

 

II. Na podstawie art. 35 ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt orzekł wobec oskarżonej środek karny w postaci zakazu posiadania zwierząt na okres 2 lat.

 

III. Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt orzekł od oskarżonej nawiązkę w kwocie 1000,00 zł na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.

 

IV. Sąd uznał oskarżoną Edytę O. za winną popełnienia czynu wyżej w wyroku w punkcie 2 opisanego, a stanowiącego przestępstwo z art. 35 ust. 1A w zw. Z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i za czyn ten na postawie art. 35 ust. 1A ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

 

Sąd skazał ją na karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych przy określeniu jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł.

 

V. Na podstawie art. 35 ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt orzekł od oskarżonej środek karny w postaci zakazu posiadania zwierząt na okres 2 lat.

 

VI. Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt orzekł od oskarżonej nawiązkę w kwocie 1000,00 zł na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.

 

VII. Sąd uznał oskarżoną Edytę O. za winną popełnienia czynu wyżej w wyroku w pkt. 3 opisanego, a stanowiącego przestępstwo z art. 35 ust. 1a w zw. Z art. 6 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i za czyn ten na podstawie art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

Sąd skazał ją na karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych przy określeniu jednej stawki na kwotę 10 złotych.

 

VIII. Na podstawie art. 35 ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt orzekł wobec oskarżonej, środek karny w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres 2 lat.

 

IX. Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt orzekł wobec oskarżonej nawiązkę w kwocie 1000 zł na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.

 

X. Na podstawie art. 85 §1 kk i art 86 § 2 kk w miejsce orzeczonych kar w pkt I, V i VII jednostkowych kar grzywny wymierzył od oskarżonej karę łączną grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych przy określeniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł.

 

XI. Na podstawie art. 90 § 1 kk w zw. Z art. 35 ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt orzekł wobec oskarżonego łączny środek karny w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres 4 lat.

 

XII. Na podstawie art. 624 §1 kpk zwolnił oskarżoną w całości od ponoszenia kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa zasądzając od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej kwotę 723,24 zł w tym podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonej z urzędu.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2023-03-06 12:23:31 przez RSOZ Rzeszów

W dniu 19 grudnia 2022 r. przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie zapadł wyrok przeciwko Stanisławowi Sz. oskarżonemu o to, że w dniu 06 kwietnia 2022 r. na terenie woj. Podkarpackiego dokonał uboju domowego zwierzęcia kopytnego w postaci kóz, nie posiadając stosownych uprawnień przyuczonego ubojowca,

 

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

 

Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia czynu wyżej wyroku opisanego, a stanowiącego przestępstwo z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2022 r. poz. 572 t.j.) i za ten czyn na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2022 r. poz. 572 t.j.) w zw. z art. 37a § 1 kk

 

Sąd skazał oskarżonego na karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 zł.

 

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2022 r. poz. 572 t.j.) orzekł nawiązkę w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych) na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.

 

Na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Rzeszowie kwotę 840 zł tytułem wydatków poniesionych w związku z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie.

 

Na podst. art. 624 § 1 kpk zwolnił oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz skarbu Państwa kosztów sądowych.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2023-03-06 12:22:48 przez RSOZ Rzeszów

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie w dniu 24 marca 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Agnieszce K. oskarżonej o to, że w dniu 15 lipca 2020 r. na terenie woj. podkarpackiego w porozumieniu z inną nieustaloną osobą znęcała się nad trzema kotami w taki sposób, że porzuciła je w kartonowym pudle pod wiatą śmietnikową

 

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U, 2020.638 t.j.)

 

Sąd uznał oskarżoną Agnieszkę K. za winną popełnienia czynu wyżej w wyroku opisanego a stanowiącego przestępstwo z art. 35 ust. 1A z dnia 21 sierpnia q19997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U 2020.638 t.j)

i za to na podstawie art. 35 ust. 1A ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt przy zastosowaniu art. 37a kk

 

sąd skazał ją na karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł.

 

Na podstawie art. 35 ust. 3A w zw. z ust. 4B ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu posiadania zwierząt na okres 3 lat.

 

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt orzekł wobec oskarżonej obowiązek uiszczenia nawiązki na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Rzeszowie w kwocie 3000,00 zł.

 

Na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 726, 30 zł.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2023-03-06 12:22:14 przez RSOZ Rzeszów

W dniu 03 czerwca 2022 r. przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie zapadł wyrok przeciwko Dawidowi P. oskarżonemu o to, że w dniu 26 grudnia 2021 r. na terenie jednej wsi woj. podkarpackiego znęcał się nad małym zwierzęciem – kotem, poprzez porzucenie zwierzęcia przy ujemnej temperaturze powietrza , pomimo iż pozostawało ono pod jego opieką, powodując tym samym cierpienie zwierzęcia oraz stwarzając realne zagrożenie jego zdrowie i życiu

 

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2020 r. poz. 638)

 

przyjmując na podstawie art. 500 § 1, § 3 i 4 kpk, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,

 

Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia czynu wyżej w wyroku opisanego, stanowiącego przestępstwo z art. 35 ust. 1A Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt przy zast. art.37 a § 1 kk wymierzył mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym,

 

Na podstawie art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt orzekł od oskarżonego nawiązkę na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Rzeszowie w kwocie 1000,00 zł.

 

Na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 190,00 zł.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2023-01-27 10:57:54 przez RSOZ Rzeszów

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie w dniu 05 sierpnia 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Tadeuszowi Z. oskarżonego o to, że znęcał się nad 18 sztukami bydła, poprzez przetrzymywanie zwierząt bez odpowiedniej ilości pokarmu niekarmienie ich systematycznie tym samym powodując u nich oznaki wychudzenia z wystającymi elementami kostnymi szkieletu, niewyczuwalną wyściółką tłuszczową, zapadniętymi powłokami brzusznymi, u kilku sztuk zdeformowanie racic, a także poprzez przetrzymywanie cieląt bez kojca na krótkiej uwięzi, bez zapewnienia im swobody ruchów z ograniczonym dostępem do paszy, nieodłączenie młodych osobników od stada, utrzymywanie bydła w stanie niechlujstwa poprzez niesystematyczne usuwanie odchodów w których brodziły przez co były brudne i zanieczyszczone odchodami, niezapewnienie im stałego dostępu do wody, nie zapewnienie części zwierząt karmideł tym samym zadawanie im z ziemi siana i zielonki zanieczyszczonych moczem i odchodami a także poprzez przetrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach nie otynkowanych, brudnych, zanieczyszczonych odchodami, licznymi pajęczynami na oknach, ścianach i sufitach raz wybitą szybą, z zalegającymi odchodami oraz znaczną ilość much, bez zapewnienia im ściółki co powodowało że ślizgały się na podłodze tracąc równowagę, bez zapewnienia im sztucznego oświetlenia, z ograniczeniem dostępu do światła naturalnego ze względu na brudne okna, powodując tym samym cierpienie zwierząt oraz stwarzając realne zagrożenie ich zdrowiu i życiu.
 

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1 pkt. 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 

przyjmując na podstawie art 500 § 3 kpk, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości
 

Sąd uznał oskarżonego Tadeusza Z. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i za to na mocy z art. 35 ust. 1 cyt. Ustawy przy zastosowaniu art. 37a k.k. w zw. z art. 4 §1 kk skazał go na karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości stawki dziennej na kwotę 20 zł.
 

Na podst. art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt orzekł wobec oskarżonego obowiązek uiszczenia nawiązki w kwocie 2000,00 zł na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Rzeszowie.
 

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy w sprawach karnych zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa w całości koszty sądowe w kwocie 470,00 zł w tym wymierzył opłatę orzeczonej kary w kwocie 400,00 zł.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]