Jesteś tutaj:
Statut
STATUT


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt –zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiada
osobowość prawną. W rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
traktować je należy jako organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

§ 3
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy do realizacji celów statutowych.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub
podobnym profilu działania.

§ 5
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników, także członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony
Zwierząt. Pełnienie funkcji we władzach stowarzyszenia nie może być odpłatne.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i środki działania

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie
im niezbędnych warunków bytowych.
2. działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających
w schroniskach.
3. edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez działalność prowadzona w formie odpłatnej i nieodpłatnej wymienioną w paragrafie § 7 .
1. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,
2. aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,
3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony
zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt,
4. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz
wykroczeń naruszających prawa zwierząt,
5. występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz
współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
6. prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt,
7. tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie oraz
działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej,
8. organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt,
9. współpracę z władzami oświatowymi i szkolnymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w
duchu humanitarnego stosunku do zwierząt,
10. popieranie prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska,
11. prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt, w szczególności przebywających w schroniskach,
12. prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe,
13. propagowanie i organizowanie szkoleń dla społecznych i etatowych inspektorów do spraw
ochrony zwierząt,
14. organizacje wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schroniska.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych i kandydatów na członków zwyczajnych i kandydatów na członków zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
Członek zwyczajny Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt nie może być zrzeszony w
innej organizacji lub Fundacji o podobnym statutowym celu działania.

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski przyjęty na podstawie pisemnej
deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Dowodem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja członkowska podpisana przez prezesa lub
sekretarza Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkiem kandydatem może zostać każdy pełnoletni obywatel Polski po spełnieniu warunków
wymienionych w punkcie 4.
4. Członek kandydat, po rocznym odbyciu stażu kandydackiego, zostaje przyjęty w poczet członków
- decyzją Zarządu Stowarzyszenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może skrócić staż
kandydacki – do sześciu miesięcy.

§ 10
Członek zwyczajny ma prawo:
1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia, zgłaszania postulatów i wniosków
dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 11
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez członków Stowarzyszenia,
4. współpracowania z organami do tego powołanymi w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw
przeciw ochronie zwierząt

§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością
Stowarzyszenia, która zdeklarowała stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i została
przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 13
1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla
Stowarzyszenia lub idei ochrony zwierząt.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z tym, że jest zwolniony od
obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
a) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
odnośnie Stowarzyszenia,
b) wykluczenie przez Zarząd:
- za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia,
- za nieusprawiedliwione zaniechanie udziału w pracach Stowarzyszenia,
- za zaleganie w opłatach składki członkowskiej za 3 okresy kwartalne,
- z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
- przynależności do innej organizacji o podobnym statutowym celu działania.
c) śmierć członka.
2. Zarząd ma prawo zawiesić członka w prawach członkowskich z przyczyn określonych w pkt. 1.b do
czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy- nie dłużej niż na okres 1 roku.

§ 15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia bądź zawieszenia, członkowi przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, za pośrednictwem Zarządu, skierowane
w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu w w/w przedmiocie.
Rozstrzygnięcie w sprawie odwołania zapada na najbliższym zwyczajnym lub nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i jego uchwała jest ostateczna.

§ 16
Członkostwo honorowe ustaje w razie:
1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
2. pozbawienia tej godności uchwałą Zarządu,


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
2. Kadencja władz wymienionych w ust.1 pkt.2-3 trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania
kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod
warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy ½ liczby członków
pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia
wyborów uzupełniających.


A. Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zebranie członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19
Do kompetencji Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1. uchwalanie planów pracy zgodnie z postanowieniami statutu,
2. wybór władz Stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
6. zmiana statutu.
7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 20
1. W zebraniu członków Stowarzyszenia udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie
Stowarzyszenia, a z głosem doradczym zaproszeni goście.
2. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia
zawiadamia członków pisemnie na co najmniej 14 dni przed jego terminem.

§ 21
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej
inicjatywy oraz na wniosek:
1. Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
2. 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
Wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powinien określać sprawy,
które ma rozpatrzyć Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w
terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


B. Zarząd Stowarzyszenia

§ 22
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza oraz skarbnika.

§ 23
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, lub upoważnionego członka Zarządu.
2. Do uprawnień i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem Stowarzyszenia zgodnie z celami
statutowymi,
b) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
e) prowadzenie działalności gospodarczej,
f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i
wykluczania honorowych,
i) możliwość powołania Biura Stowarzyszenia i jego kierownika,
j) kontrolowanie schronisk dla bezdomnych zwierząt przy współudziale uprawnionych instytucji,
k) podejmowanie interwencji w sprawach naruszenia przepisów ustawowych dotyczących ochrony
zwierząt,
l) opiniowanie uchwał podejmowanych przez urzędy gmin i miast o wyłapywania zwierząt
bezdomnych i opieki nad nimi, oraz wszelkich działań podejmowanych przez organy samorządowe w
sprawach ochrony zwierząt,
ł) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia oraz nadzorowanie i
koordynowanie ich działalności,
m) powoływanie i odwoływanie tymczasowych władz oddziałów Stowarzyszenia oraz ustalania dla
nich uprawnień i obowiązków na czas ich funkcjonowania,
n) Zarząd powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze oraz inne osoby działające
samodzielnie w jednostkach organizacyjnych,
o) utworzenie regulaminu pracy Zarządu i podziału obowiązków między członków Zarządu
C. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 24
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób, które spośród siebie wybierają
przewodniczącego i sekretarza.

§ 25
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
Stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jej działalności.
1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i
dyscypliny finansowej,
2. żądanie wyjaśnień oraz występowanie z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień w ramach
obowiązujących przepisów i statutu Stowarzyszenia,
3. sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności,
4. Komisja Rewizyjna na wniosek Zarządu lub członka Stowarzyszenia rozpatruje wewnętrzne spory i
przedstawia swoje stanowisko w formie wniosków na zebraniu ogólnym członków stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
D. Reprezentowanie stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych

§ 26
Do uprawnień i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy w tym zakresie:
1. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie zapisów, darowizn,
nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
2. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
3. uchwalanie określonych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Całość uzyskanego dochodu przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.
3. Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
- zakupu na szczególnych zasadach towaru i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.

§ 28
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej i zbiórek publicznych,
3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z
majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału ( odsetki, lokaty, akcje),
4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu towarzyszenia,
5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszów publicznych, granty, dochody ze zleceń usług,
6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
7. środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w tym środki z funduszy strukturalnych i
programów wspólnotowych,
8. inne nie wymienione w punkcie 7 środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł zagranicznych.

§ 29
Do składania woli Zarządu we wszystkich sprawach , w tym udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes RSOZ.
Do zawierania umów w tym zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia powyżej kwoty 3
500 tys zł, potrzeba dwóch członków Zarządu działających łącznie, w oparciu o uchwałę Zarządu.

§ 30
1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, obecnych członków stowarzyszenia.
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
Uchwała wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§ 31
Wszelkie zmiany w statucie uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obowiązują
po zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
 

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]