Rozporządzenie Ministra Środowiska


Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt dotyczy również gołębia miejskiego (Columba livia forma urbana), który jest wymieniony w załączniku 2 pkt 18 i posiada oznaczenie (2).

Wobec dziko występujących gołębi miejskich jest zakaz:
1) umyślnego zabijania
2) umyślnego okaleczania lub chwytania
3) umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych
4) transportu
5) chowu
6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków
7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania
8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień
9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień
10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków
11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków
12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca
13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego

Istnieje dodatkowy zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.
Zakazy, o których mowa w powyższych punktach 7-9 oraz dodatkowy zakaz nie dotyczą gołębia miejskiego, z wyłączeniem miejsc gniazdowania w trakcie obecności piskląt w gnieździe.

Zakaz usuwania gniazd nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków.
Zakaz usuwania gniazd nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Zakaz chwytania nie dotyczy:
a) chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania, 
b) chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej lub przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt;

W stosunku do innych niż dziko występujące zwierząt obowiązują następujące zakazy:
1) umyślnego zabijania
2) transportu
3) chowu
4) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków
5) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków
6) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków
7) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego

Sposoby ochrony:

1) inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji zwierząt oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
2) zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi;
3) ustalanie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania gatunków;
4) wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan populacji lub siedlisk zwierząt polegających na:
a) renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk,
b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
d) zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów oraz usuwaniu biomasy,
e) odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zadrzewień,
f) ochronie i odtwarzaniu zasobów martwego drewna i drzew z dziuplami w lasach i zadrzewieniach,
g) budowie sztucznych miejsc lęgowych, wodopojów,
h) dostosowaniu sposobów i terminów wykonywania prac agrotechnicznych, leśnych, rybackich, budowlanych (w tym hydrotechnicznych), remontowych i innych, tak aby zminimalizować ich wpływ na zwierzęta i ich siedliska,
i) tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy ekologicznych,
j) zapewnianiu drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowie przepławek i kanałów, rozbiórce przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek,
k) tworzeniu przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi,
l) regulacji liczebności populacji roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;

5) wspomaganie rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;
6) zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
7) zasilanie populacji dziko występujących przez wprowadzanie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
8) przywracanie zwierząt z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;
9) przenoszenie zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska;
10) edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
11) prowadzenie hodowli zwierząt wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;
12) kontrola pozyskania zwierząt gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane i związanych z tym skutków;
13) promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i wodnej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków objętych ochroną;
14) uwzględnianie potrzeb gatunków przy planowaniu, zatwierdzaniu i realizowaniu masowych imprez plenerowych, rekreacyjnych i sportowych;
15) realizacja programów ochrony poszczególnych gatunków.

Gołąb miejski objęty ochroną częściową:Gatunki objęte całkowitą ochroną:

siniak (Columba oenas)

ptaki.info

sierpówka (Streptopelia decaocto)turkawka (Streptopelia turtur)turkawka wschrodnia (Streptopelia orientalis).

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]